Правила и условия - vmax.bg

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „vmax.bg", наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на фирменият каталог „vmax.bg”, наричан по-долу „vmax.bg”.
 
Чл. 2. vmax.bg (електронният магазин) е собственост на фирма:

 

 

Чл. 3. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
Email: 
kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: 
www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: 
www.cpc.bg

 

(4) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
(5) Фирма Виконт ВП ЕООД предоставя на клиентите си посредством vmax.bg възможност да закупуват предлаганите в сайта стоки.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА vmax.bg

 

Чл. 4. vmax.bg e електронен фирмен каталог, достъпен на адрес в Интернет https://vmax.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да получат информация за предлаганите от vmax.bg стоки и услуги, както и да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от vmax.bg стоки, включително следното:
(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на vmax.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
(2) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от vmax.bg;
(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с vmax.bg, съгласно поддържаните от vmax.bg електронни средства за разплащане.
(5) Да получават информация за нови стоки предлагани от vmax.bg;
(6) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с vmax.bg чрез интерфейса на страницата на vmax.bg, достъпна в Интернет;
(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на страницата на vmax.bg в Интернет и настоящите общи условия;

 

Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 6. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от vmax.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://vmax.bg .
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на vmax.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на vmax.bg в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на vmax.bg и съгласно настоящите общи условия.

 

Чл. 7. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА vmax.bg

 

Чл. 8. (1) За да използва vmax.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. Предоставения при първоначалната регистрация електронен адрес, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика е „Основен контактен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да посочи наличието или липсата на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя на извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяна му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 10. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в vmax.bg.

 

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в vmax.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в vmax.bg. При регистрацията в vmax.bg Ползвателите декларират наличието или липсата на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на vmax.bg чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на vmax.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка. В случай, че избраната от Ползвателя стока е хранителна добавка, Ползвателят декларира, че ще я използва единствено за своите професионални или търговски цели;
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

 

 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 12. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 13. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 14. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

 

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 15. (1) Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в vmax.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
(2) Доставчикът не предлага и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1

 

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на vmax.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на vmax.bg.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на vmax.bg;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начина на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия и информацията предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на vmax.bg.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на vmax.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

Чл. 17. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 51 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни , считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в срок от една година, считано от датата на получаване на стоката, потребителят има право да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на информацията.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса, посочен по-горе.

 

Чл. 19. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на vmax.bg.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика vmax.bg.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 20. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

 

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 21. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

 

Чл. 22. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

Чл. 23. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

 

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

 

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 25. (1) Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни и предприема всички мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

Чл. 26. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.vmax.bg

 

 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика без предварително уведомяване Ползватели на vmax.bg.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
Б) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. vmax.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Чл. 28.  Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://vmax.bg/terms-conditions  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 29. (1)Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
•   при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
•   по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
•   при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
•   при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
•   в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на vmax.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

Чл. 30. (1) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва vmax.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 31. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на vmax.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което vmax.bg не е достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(5) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

 

 

XII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 34. 
(1) Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена касова бележка;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от vmax.bg сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
(2) Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
(3) Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на vmax.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
(4) Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба съгласно ЗЗП:
4.1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
4.2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
4.3. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4.4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
4.5. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 5.8.
4.6. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
4.7. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
4.8. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
4.9. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
4.10. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
4.11. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
4.12. Потребителят може да упражни правото си по чл. 35, ал. 5 от настоящите общи условия в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
4.13. Срокът по 5.13 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
4.14. Упражняването на правото на потребителя по 5.12. не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по 5.12.

 

 

 

XIII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Чл. 35. (1) Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.
(2) При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, vmax.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на vmax.bg, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, vmax.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

 

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 36. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 39. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 40. vmax.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

 

Чл. 41. vmax.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

Чл. 42. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че vmax.bg е свързан с тази мрежа, vmax.bg не гарантира, че потокът информация към и от vmax.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.

 

Чл. 43. vmax.bg управлява този Сайт от офисът си в София, България. vmax.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

 

Чл. 44. Потребителя се съгласява с условията за използване на услугите на vmax.bg с натискането на всеки един обект, линк или бутон намиращ се на сайта vmax.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), се счита, че е запознат условията за ползване, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

Чл. 45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 09 Септември 2021 г.